Menu

 

Novinky

Zmena ceny jedla a úhrady za stravovanie od 1. marca 2015

 

1. stupeň (1.-4. roč.)

Stravná jednotka:

O 1,09€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

20,60€

Paušálna platba O+D:

29€

2. stupeň (5.-9. roč.)

Stravná jednotka:

O 1,19€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

23,20€

Paušálna platba O+D:

33,20€

Športové triedy 2. stupeň

Stravná jednotka:

O 1,38€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

27,60€

Paušálna platba O+D:

37,60€

 

Žiaci v hmotnej núdzi

 

1. stupeň (1.-4. roč.)

Stravná jednotka:

O 0,03€ D 0,40€

Paušálna platba len O:

0,60€

Paušálna platba O+D:

8,60€

2. stupeň (5.-9. roč.)

Stravná jednotka:

O 0,10€ D 0,40€

Paušálna platba len O:

2€

Paušálna platba O+D:

10€

 

SSOŠ podnikania

 

Stravná jednotka:

O 1,19€

Paušálna platba:

O 23,80€

(trvalý príkaz na úhradu treba nastaviť na august-máj, paušálnu platbu je potrebné uhrádzať k 15. dňu mesiac dopredu)

Číslo účtu vo VÚB Zvolen

Predčíslie - číslo účtu / kód banky

35-17534412/0200

Špecifický symbol: evidenčné číslo stravníka

Doplňujúci symbol: meno a priezvisko dieťaťa

Variabilný symbol: 356

Konštantný symbol: 0968

 

ODHLASOVANIE

Po - Pia do 8:00 hod

osobne - v kanc. ŠJ

telefonicky - 045/5350 254

čip. kartou - v ŠJ na 1 deň

V prípade neskorého vyhlásenia stravníka (v prvý deň choroby) je možné si prevziať obed do obedára (ktorý musí spĺňať hygienické požiadavky pre výdaj stravy) v kanc. ŠJ

 

Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie

Viac…

 

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania

Viac…

 

Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 96001 Zvolen Zvolen 2.1.2009 č. 1227/2013

 

Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie

Riaditeľka Základnej školy, Námestie mládeže 587/17,vo Zvolene v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  § 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a    podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania a v súlade s novelizáciou  č.5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 111 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen

 

stanovuje

 

  výšku nákladov na nákup potravín a úhradu za cenu jedla žiakov a iných fyzických osôb, ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania pri Základnej škole, Námestie mládeže 587/17, Zvolen

 

od 1. marca 2015 nasledovne:

 

stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň:

-          finančný limit na potraviny – 1 obed .........................      1,09 €

-          finančný limit na potraviny – 1 desiata  ......................    0,50 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka – obed .........   1,09 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka –  desiata ...    0,50 €

 

stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň – hmotná núdza:

-          finančný limit na potraviny – 1 obed .........................      1,09 €

-          finančný limit na potraviny – 1 desiata  ......................    0,50 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka – obed .....       0,09 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka –  desiata .      0,50 €

 

stravníci od 11-15 rokov – II. stupeň:

-          finančný limit na potraviny – 1 obed .........................      1,16 €

-          finančný limit na potraviny – 1 desiata  ......................    0,50 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka – obed ........    1,16 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka –  desiata ...    0,50 €

 

stravníci od 11-15 rokov – II. stupeň – hmotná núdza:

-          finančný limit na potraviny – 1 obed .........................      1,16 €

-          finančný limit na potraviny – 1 desiata  ......................    0,50 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka – obed ........    0,16 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka –  desiata ...    0,50 €

 

 

stravníci od 15-18/19 rokov – stredná škola:

-          finančný limit na potraviny – 1 obed ..........................     1,26 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka – obed ......      1,26 €

-          úhrada strednej školy – režijné náklady ............     1,10 €

 

 

 

stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň – športové triedy:

-          finančný limit na potraviny – 1 obed .........................      1,29 €

-          finančný limit na potraviny – 1 desiata  ......................    0,50 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka – obed ......      1,29 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka –  desiata ...    0,50 €

 

stravníci od 11 -15 rokov – II. stupeň– športové triedy:

-          finančný limit na potraviny – 1 obed .........................      1,38 €

-          finančný limit na potraviny – 1 desiata  ......................    0,50 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka – obed .....       1,38 €

-          úhrada zákonného zástupcu žiaka –  desiata ...    0,50 €

 

 

zamestnanci školy:

-          finančný limit na potraviny - obed ...........................        1,26 €

-          režijné náklady ............................................................      1,10 €

-          cena jedla – obed .....................................................       2,36 €

-          príspevok zamestnávateľa .......................................       1,32 €

-          príspevok zo sociálneho fondu .............................          0,30 €

-           úhrada zamestnanca školy ..............................         0,74 €

 

dôchodcovia:

-          finančný limit na potraviny - obed ...........................        1,26 €

-          režijné náklady ............................................................      1,10 €

-          cena jedla – obed .....................................................       2,36 €

-          úhrada dôchodcu......................................................    2,36 €

 

 

iné fyzické osoby:

-          finančný limit na potraviny - obed ............................       1,26 €

-          režijné náklady .............................................................     1,10 €

-          cena jedla – obed ......................................................      2,36 €

-          úhrada inej fyzickej osoby .....................................    2,36 €

 

 

 

 

                                                                  Mgr. Ľubica Tomčíková

                                                                      riaditeľka školy